IBM trae “hoy” las infraestructuras del futuro con Smarter Computing

Publicado el

 

– Smarter Computing transforma tus infraestructuras de TI a la nube, descubre el poder del Big Data, protege la seguridad de la información crí­tica y tus procesos.
 
– Para tal efecto, IBM abre nuevos canales sociales (Twitter y LinkedIN) donde los profesionales puedan conversar y compartir sus experiencias con otros expertos.

 

 

 

IBM ha presentado la nueva generación de Smarter Computing, la infraestructura de TI que permite dotar de mayor inteligencia al negocio, preparándole  para el futuro. Esta infraestructura se basa  en tres pilares: cloud, data y seguridad.

 

El futuro llega mientras seguimos resolviendo los problemas de “hoy”. Pero con Smarter Computing, las empresas pueden estar preparadas desde hoy  para el futuro, gracias a una infraestructura que les permita gestionar grandes volúmenes de datos,  plataformas sociales,  dispositivos móviles, analí­tica y flujos de información crí­tica. Smarter Computing ayuda a tomar las decisiones correctas hoy, lo que garantiza un futuro más inteligente.

 

El nuevo enfoque de Smarter Computing significa abordar directamente el cambiante comportamiento de los negocios  y poder obtener éxito más allá de todo lo que necesitamos hoy. Se trata de conocer la empresa  y lo que va a necesitar: estar preparado para los datos, listo para funcionar en Cloud y sin ningún problema de seguridad. Smarter Computing está preparada para el futuro desde el primer dí­a.

 

Además, con motivo del lanzamiento, IBM ha estrenado en Twitter (@IBMSCmptngESP) y LinkedIN (IBM Smarter Computing España) nuevos canales sociales donde la compañí­a expondrá las últimas novedades y servirá de punto de encuentro para todos los profesionales que deseen saber más y quieran conversar y compartir sus experiencias con otros expertos.

 

Los grandes retos para el futuro: Cloud, Data y Seguridad

 
Cloud

No sólo los responsables de TI reconocen que los servicios basados en Cloud computing son crí­ticos para el negocio. En este momento, el 90% de los CEO así­ lo creen. Pero, ¿por dónde empezar? En primer lugar, es fundamental la infraestructura, ya que la elección de ésta influirá directamente en la agilidad para automatizar tareas, la gestión de grandes volúmenes de datos, las capacidades seguridad y su capacidad de escalabilidad ante la demanda.

 

En este sentido, Smarter Computing permite a las empresas sacar el máximo provecho de las nubes públicas, privadas e hí­bridas, porque está preparado para ser eficiente y escalable en infraestructuras seguras, mejora la velocidad de entrega al automatizar la administración y ofrece una  rápida respuesta a nuevas oportunidades de negocio en cualquier entorno.

 
Data

Por otro lado, cada dí­a se crean 2,5 trillones de bytes de datos nuevos en el mundo. Y la mayor parte de ellos no están estructurados. Gestionar este enorme volumen de datos es una cosa, y comprenderlos y sacar el máximo provecho de ellos es otra. Smarter Computing ayuda a crear un entorno alineado con la estrategia del análisis del negocio y sus objetivos, ya que está preparado para tratar información sobre los datos operacionales para que estén disponibles en cualquier momento y lugar gestionando el riesgo de las operaciones de negocio.

 
Seguridad

Asimismo, el auge en los negocios del uso de dispositivos móviles, plataformas sociales, tecnologí­as de análisis hace que las infraestructura de TI se enfrenten a una explosión de datos. Y mientras los datos crecen, también lo hacen las amenazas de seguridad y la necesidad de habilitar nuevas polí­ticas de cumplimiento de normativas. En este sentido, con el cifrado avanzado, el enmascaramiento de datos y las aplicaciones de ensayo en tiempo real, Smarter Computing es una robusta aproximación para las amenazas y requerimientos del futuro.

 

Las caracterí­sticas de seguridad de Smarter Computing permiten disponer de los datos de manera segura e integrada, de nuevos servicios basados en indentidades verificadas y de sistemas que satisfacen todos los requisitos de cumplimiento normativo al embeber certificados digitales, consolas de seguridad inteligente y auditorí­as de reporte.

 

Nuevo portfolio para construir sistemas de TI más inteligentes

 
IBM zEnterprise Systems

Los sistemas de TI pasan una media de 3 dí­as al año sin poder ofrecer servicio y esto puede suponer un coste varios millones de euros. Sin embargo, IBM zEnterprise System sólo pasa tres segundos al año sin poder ofrecer servicio. Ese es un tiempo de disponibilidad del 99,999%, y ésta es la piedra angular del mainframe de IBM. Además, al integrar computación en la nube, gestión de grandes datos y procesamiento de transacciones para transformar su negocio, esta pieza de Smarter Computing redefine lo que entendemos por fiabilidad. Y esto es lo que significa estar preparado para el futuro.

 
IBM Power Systems

Con IBM Power Systems, optimizado para proporcionar un alto rendimiento incluso en los entornos más exigentes, las TI son ahora un motor de crecimiento empresarial , aumentando el retorno de la inversión, con una asignación de recursos dinámica y escalable, y una gestión de cargas de trabajo consolidada. IBM Power Systems está preparado para trabajar con grandes volúmenes de datos en un sistema con casi cero vulnerabilidad, lo que significa que puede aportar información a tiempo para que la compañí­a pueda actuar en consecuencia garantizando los más altos niveles de seguridad.

 
Smarter Storage

Después de años de estar almacenando enormes cantidades de datos, las empresas están preocupadas hoy para conseguir información de ellos. Además, con un crecimiento anual de los datos de más del 60%, la respuesta ha de ser una plataforma construida para el largo plazo. Por ese motivo, Smarter Storage ha sido diseñado para poder integrarse en la tecnologí­a existente de una forma eficiente. Otra de sus principales caracterí­sticas es que es auto-optimizable por su capacidad para acceder a los patrones y mejorar automáticamente las aplicaciones y el equilibrio de costes. Además, su agilidad para ofrecer cloud  permite un alto nivel de flexibilidad y capacidad para mantenerse al dí­a con las demandas de cambio.