IBM trae “hoy” las infraestructuras del futuro con Smarter Computing

 

– Smarter Computing transforma tus infraestructuras de TI a la nube, descubre el poder del Big Data, protege la seguridad de la información crí­tica y tus procesos.
 
– Para tal efecto, IBM abre nuevos canales sociales (Twitter y LinkedIN) donde los profesionales puedan conversar y compartir sus experiencias con otros expertos.

 

 

 

IBM ha presentado la nueva generación de Smarter Computing, la infraestructura de TI que permite dotar de mayor inteligencia al negocio, preparándole  para el futuro. Esta infraestructura se basa  en tres pilares: cloud, data y seguridad.

 

El futuro llega mientras seguimos resolviendo los problemas de “hoy”. Pero con Smarter Computing, las empresas pueden estar preparadas desde hoy  para el futuro, gracias a una infraestructura que les permita gestionar grandes volúmenes de datos,  plataformas sociales,  dispositivos móviles, analí­tica y flujos de información crí­tica. Smarter Computing ayuda a tomar las decisiones correctas hoy, lo que garantiza un futuro más inteligente. Continúa leyendo «IBM trae “hoy” las infraestructuras del futuro con Smarter Computing»